ดงลิงลือเลื่อง เมืองบั้งไฟโบราณ กล่าวขานหอมกระเทียมดี มีข้าวหอมมะลิสวย รวยพริกรสเด็ด เห็ดดงภูลอย

โทร : 045-826237

>> ประกาศ อบต.เมืองแคน เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

>> นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

>> ประกาศ อบต.เมืองแคน เรื่อง แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

>> แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงงบประมาณ พ.ศ. 2564

>> หลักเกณฑ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

- กำหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558

- ประกาศ ก.อบต. เรื่อง ประเมินผลครู

- ประกาศ ก.อบต. เรื่อง ประเมินผลพนักงาน

- ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสอบแข่งขัน

- ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุ

- ประกาศ กถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

>> รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)

>> รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563