ดงลิงลือเลื่อง เมืองบั้งไฟโบราณ กล่าวขานหอมกระเทียมดี มีข้าวหอมมะลิสวย รวยพริกรสเด็ด เห็ดดงภูลอย

โทร : 045-826237

>> นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

- แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 3)

- นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 

>> การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- คำสั่ง อบต.เมืองแคน ที่ 570/2563 เรื่อง การมอบอำนาจให้รองปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทน ปลัด อบต. 

- คำสั่ง อบต.เมืองแคน ที่ 581/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัด อบต.

- คำสั่ง อบต.เมืองแคน ที่ 582/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

- คำสั่ง อบต.เมืองแคน ที่ 583/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

- คำสั่ง อบต.เมืองแคน ที่ 584/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

- คำสั่ง อบต.เมืองแคน ที่ 585/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- คำสั่ง อบต.เมืองแคน ที่ 586/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

- รายงานการฝึกอบรม

- การให้โอน - รับโอนพนักงาน ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและข้าราชการประเภทอื่น

 


 >> หลักเกณฑ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

- ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุ

 

2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

 - ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุ


3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

- ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

 

4. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

- ประกาศ ก.อบต. เรื่อง ประเมินผลครู

- ประกาศ ก.อบต. เรื่อง ประเมินผลพนักงาน

 

5. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ และสร้างขวัญกำลังใจ

- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558

 


>> รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- รายงานการจัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบหกเดือนแรก) 

- รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564