ดงลิงลือเลื่อง เมืองบั้งไฟโบราณ กล่าวขานหอมกระเทียมดี มีข้าวหอมมะลิสวย รวยพริกรสเด็ด เห็ดดงภูลอย

โทร : 045-826237


- แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
- คู่มือแนวทางการจัดทำงบประมาณ กรณี อปท.เป็นหน่วยรับงบประมาณ
- คู่มือการจัดทำและการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569
- คู่มือปฏิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่น
- คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
- คู่มือการปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล
- มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
- มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
- มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
- หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียน (กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน)
- มาตรการป้องกันการรับสินบน
- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
- มาตรการการใช้ดุลยพินิจ
- มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
- ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล/พนักงานครู
- ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น