ดงลิงลือเลื่อง เมืองบั้งไฟโบราณ กล่าวขานหอมกระเทียมดี มีข้าวหอมมะลิสวย รวยพริกรสเด็ด เห็ดดงภูลอย

โทร : 045-826237


- คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ

- คู่มือการปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล

- มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

- มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

- มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

- หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียน
  (กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน)

- มาตรการป้องกันการรับสินบน

- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

- มาตรการการใช้ดุลยพินิจ

- มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

- ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล/พนักงานครู

- ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น