ดงลิงลือเลื่อง เมืองบั้งไฟโบราณ กล่าวขานหอมกระเทียมดี มีข้าวหอมมะลิสวย รวยพริกรสเด็ด เห็ดดงภูลอย

โทร : 045-826237

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

>> รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ( ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2567 )

>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

>> รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566

>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566

>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566

>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566

>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566

>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566

>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566

>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566

>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565

>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565

>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565

>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565

>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565

>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565

>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565

>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565

>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565

>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564

>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2564

>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564

>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564

>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564

>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564

>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564

>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564

>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564

>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564

>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563

>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563