ดงลิงลือเลื่อง เมืองบั้งไฟโบราณ กล่าวขานหอมกระเทียมดี มีข้าวหอมมะลิสวย รวยพริกรสเด็ด เห็ดดงภูลอย

โทร : 045-826237

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคนมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองบึงไฮ บ้านเมืองแคน หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขนาดกว้าง 30.00 เมตร ยาว 280 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ราคากลางงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 610,000.- บาท