ดงลิงลือเลื่อง เมืองบั้งไฟโบราณ กล่าวขานหอมกระเทียมดี มีข้าวหอมมะลิสวย รวยพริกรสเด็ด เห็ดดงภูลอย

โทร : 045-826237

>> รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

>> รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

>> รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

>> รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

>> รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

>> รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2565

>> รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

>> รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

>> รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน

>> รายงานผลการดำเนินงาน รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

>> รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน