ดงลิงลือเลื่อง เมืองบั้งไฟโบราณ กล่าวขานหอมกระเทียมดี มีข้าวหอมมะลิสวย รวยพริกรสเด็ด เห็ดดงภูลอย

โทร : 045-826237

 

- ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

- ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

- ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

- พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

- พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534

- พ.ร.บ.จัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. 2527

- พ.ร.บ.จัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527

- พ.ร.บ.กำหนดราคาปานกลางของที่ดินสำหรับการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2529

- พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510

- พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508

- พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475

- พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

- พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

- พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

- ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2554

- ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. 2561

- ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน พ.ศ. 2562

- ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564

- ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2564

- ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562

- ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน พ.ศ. 2562

- ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560