ดงลิงลือเลื่อง เมืองบั้งไฟโบราณ กล่าวขานหอมกระเทียมดี มีข้าวหอมมะลิสวย รวยพริกรสเด็ด เห็ดดงภูลอย

โทร : 045-826237

 

 thb 1541571053 thb 1440057707 36
 นางสาวนัทธ์ภัทร์ พันธ์ศรี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
icon Phone circle zpsbt3frfu1 สายด่วน ผอ.กองสวัสดิการสังคม : 062-993-6391

 

 thb 1541572369 16707016
นายพินิจ อรรคบุตร

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

thb 1541572218 thb 1440057772 38
นายอภิสิทธิ์ วรรณเชษฐ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน