ดงลิงลือเลื่อง เมืองบั้งไฟโบราณ กล่าวขานหอมกระเทียมดี มีข้าวหอมมะลิสวย รวยพริกรสเด็ด เห็ดดงภูลอย

โทร : 045-826237

 

 thb 1541571053 thb 1440057707 36
 นางสาวนัทธ์ภัทร์ พันธ์ศรี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
icon Phone circle zpsbt3frfu1 สายด่วน ผอ.กองสวัสดิการสังคม : 062-993-6391

thb 1541572369 16707016นายพินิจ อรรคบุตร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ปุ้ยสาสุข
นางสาวเพ็ชรรี ธนะศรี
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

thb 1541572369 16707016นายสรรเสริญ วรรณเชษฐ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน