ดงลิงลือเลื่อง เมืองบั้งไฟโบราณ กล่าวขานหอมกระเทียมดี มีข้าวหอมมะลิสวย รวยพริกรสเด็ด เห็ดดงภูลอย

โทร : 045-826237

thb 1541570933 thb 1440056008 16
นางนิธิกานต์ ชาดง
ผู้อำนวยการกองคลัง 
icon Phone circle zpsbt3frfu1 สายด่วน ผอ.กองคลัง : 094-787-4593

 thb 1541570959 thb 1440056049 17
นางสาวทิพยาภา จันทร์แจ้ง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 thb 1541570998 thb 1440056164 19
นางอาริยา พรรษา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

 thb 1573701542 เหน่ง
นายณัฐวิธวัณย์ แหวนหล่อ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 thb 1573701542 เหน่ง 
นายทวีกฤต จันทร์อ่อน
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 thb 1595993886 ใหม่2
นางสาวชไมพร ยนพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 thb 1573701565 อ้น
นายธีรพงษ์ กตะศิลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 thb 1573701565 อ้น
นายนฤมิต แจ่มศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี