ดงลิงลือเลื่อง เมืองบั้งไฟโบราณ กล่าวขานหอมกระเทียมดี มีข้าวหอมมะลิสวย รวยพริกรสเด็ด เห็ดดงภูลอย

โทร : 045-826237

thb 1541571391 thb 1441635436 pom01
นางนริสรา พลทองมาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
icon Phone circle zpsbt3frfu1 สายด่วนปลัด : 098-796-4587

 

thb 1541571407 thb 1440045343 02
นางธนาวดี ถิระสานนท์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
icon Phone circle zpsbt3frfu1 สายด่วน รองปลัด : 080-161-5021

 

thb 1541571420 1440045445 03
นางภัทรวดี พานจำนงค์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. 
icon Phone circle zpsbt3frfu1 สายด่วน หน.สำนักปลัด : 061-469-4665

 

 thb 1541571434 thb 1440053653 06
นางพัชรียา เขตนิมิตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 thb 1549524824 อ้ายจ่อย
นายบุญมี วรรณวงษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
thb 1572930155 พี่สามารถ
นายสามารถ ทองดี
นิติกรชำนาญการ

 thb 1541558515 รูปชุดขาว
นายศักดิ์ศรี ช่วยสุข
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 thb 1541571475 1

-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ

thb 1573702009 จ่าเจ้ย
จ่าเอก ธีระยุทธ์ พรรษา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
 thb 1573701588 ตาล
นางสาวญาณิศา แจ่มศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 thb 1541571492 thb 1440055024 10
นายชัยวัฒน์ สุนทรธีรกุล
พนักงานขับรถ(ทักษะพิเศษ)
thb 1541571506 thb 1440055057 11
นายไพรวัน ปิยะวงษ์
พนักงานดับเพลิง
 thb 1541571517 thb 1440055088 12
นายเลิศ แก้วใสย์
นักการภารโรง
 thb 1549515956 เอ๋
นายพนมทวน ปูพบุญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
thb 1595994054 ตั๊บ
นายจิรวัฒน์ อรรคบุตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
 thb 1541571528 thb 1440055276 14
นายจิรชัย แก้วใสย์
คนงานทั่วไป
 knowledge blank
นางสาวศิราณี ศรีธรราษฎร์
คนงานทั่วไป(แม่บ้าน) 
 thb 1579595611 ยาม
นายไพรัช แก้วใสย์
คนงานทั่วไป(ยาม)