ดงลิงลือเลื่อง เมืองบั้งไฟโบราณ กล่าวขานหอมกระเทียมดี มีข้าวหอมมะลิสวย รวยพริกรสเด็ด เห็ดดงภูลอย

โทร : 045-826237

thb 1516793131 29
นายฉวี โสหา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน

 

thb 1516793428 32
นายสุริยัน ชุมจันทร์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน

 thb 1516793741 5
นางประกาย ไกรวิเศษ
สมาชิกสภาอบต.เมืองแคน เขตเลือกตั้ง 1
 thb 1516794248 6
นายอานนท์ ปูพบุญ
สมาชิกสภาอบต.เมืองแคน เขตเลือกตั้ง 1
thb 1516794315 7
นางบุญแทน แก้วใสย์
สมาชิกสภาอบต.เมืองแคน เขตเลือกตั้ง 2 
 thb 1516794403 8
นางครองเกียรติ แสงแก้ว
สมาชิกสภาอบต.เมืองแคน เขตเลือกตั้ง 3
 thb 1516794605 9
นายคำม้วน พาหา
สมาชิกสภาอบต.เมืองแคน เขตเลือกตั้ง 3
thb 1516794654 10
นายฉวี รัตนวัน
สมาชิกสภาอบต.เมืองแคน เขตเลือกตั้ง 4
 thb 1516794788 12
นายทอง แจ่มศรี
สมาชิกสภาอบต.เมืองแคน เขตเลือกตั้ง 5
 thb 1516794897 13
นางจรัสโสม ปูพบุญ
สมาชิกสภาอบต.เมืองแคน เขตเลือกตั้ง 5
thb 1516794960 14
นายคำมี แสงแก้ว
สมาชิกสภาอบต.เมืองแคน เขตเลือกตั้ง 6
 thb 1516795088 15
นายเชียร ถมคำ
สมาชิกสภาอบต.เมืองแคน เขตเลือกตั้ง 6
 thb 1516795158 16
นายบุญธรรม ปิยะวงศ์
สมาชิกสภาอบต.เมืองแคน เขตเลือกตั้ง 7
thb 1516795234 17
นายทองใบ วรรณวงษ์
สมาชิกสภาอบต.เมืองแคน เขตเลือกตั้ง 7
 thb 1516795310 18
นายอุดมรัก วิวัน
สมาชิกสภาอบต.เมืองแคน เขตเลือกตั้ง 8
 thb 1516795372 19
นายสำเภา ปิยะวงษ์
สมาชิกสภาอบต.เมืองแคน เขตเลือกตั้ง 8
thb 1516795576 22
นายหมุน สิงห์คำ
สมาชิกสภาอบต.เมืองแคน เขตเลือกตั้ง 10
 thb 1516795634 23
นายบุญธรรม ปิยะวงค์
สมาชิกสภาอบต.เมืองแคน เขตเลือกตั้ง 10
 thb 1516795707 24
นายสมัน ทีคา
สมาชิกสภาอบต.เมืองแคน เขตเลือกตั้ง 11
thb 1516795753 25
นายทองใบ ชุมจันทร์
สมาชิกสภาอบต.เมืองแคน เขตเลือกตั้ง 11
 thb 1516795833 26
นางพวงพันธ์ ถ้ำทอง
สมาชิกสภาอบต.เมืองแคน เขตเลือกตั้ง 12
 thb 1516795899 27
นายทองแดง อรรคบุตร
สมาชิกสภาอบต.เมืองแคน เขตเลือกตั้ง 12
thb 1516795957 28
นายสง่า ชุมจันทร์
สมาชิกสภาอบต.เมืองแคน เขตเลือกตั้ง 13
   thb 1516796016 30
นายบุญเรือง แสงแก้ว
สมาชิกสภาอบต.เมืองแคน เขตเลือกตั้ง 14
thb 1516796066 31
นายคำพอง คำพระ
สมาชิกสภาอบต.เมืองแคน เขตเลือกตั้ง 14