ดงลิงลือเลื่อง เมืองบั้งไฟโบราณ กล่าวขานหอมกระเทียมดี มีข้าวหอมมะลิสวย รวยพริกรสเด็ด เห็ดดงภูลอย

โทร : 045-826237

thb 1516793131 29
นายฉวี รัตนวัน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน

 

thb 1516793428 32
นายทอง แจ่มศรี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน

 ส.อบต.ม.1.jpg
นายทองใบ ไกรวิเศษ
สมาชิกสภา อบต.เมืองแคน เขตเลือกตั้งที่ 1

 ส.อบต.ม.2.jpg
นางบุญแทน แก้วใสย์

สมาชิกสภา อบต.เมืองแคน เขตเลือกตั้งที่ 2
thb 1516794403 8
นายดำรงค์ พาหา

สมาชิกสภา อบต.เมืองแคน เขตเลือกตั้งที่ 3 
 ส.อบต.ม.6.jpg
นายวิเชียน ยางงาม
สมาชิกสภา อบต.เมืองแคน เขตเลือกตั้งที่ 6
 ส.อบต.ม.7.jpg
นายบุญธรรม ปิยะวงศ์
สมาชิกสภา อบต.เมืองแคน เขตเลือกตั้งที่ 7
 ส.อบต.ม.8.jpg
นายสำเภา ปิยะวงษ์
สมาชิกสภา อบต.เมืองแคน เขตเลือกตั้งที่ 8
 ส.อบต.ม.9.jpg
นางเทียนทอง นนธิสอน
สมาชิกสภา อบต.เมืองแคน เขตเลือกตั้งที่ 9
 ส.อบต.ม.10.jpg
นายเกษมสันต์ สิงห์คำ
สมาชิกสภา อบต.เมืองแคน เขตเลือกตั้งที่ 10
 ส.อบต.ม.13.jpg
นายมณี จันดี
สมาชิกสภา อบต.เมืองแคน เขตเลือกตั้งที่ 13 
 ส.อบต.ม.14.jpg
นายบุญเรือง แสงแก้ว
สมาชิกสภา อบต.เมืองแคน เขตเลือกตั้งที่ 14
 ส.อบต.ม.11.jpg
นายภูสิทธิ์ แจ่มศรี
สมาชิกสภา อบต.เมืองแคน เขตเลือกตั้งที่ 11
 ส.อบต.ม.12.jpg
นายทองแดง อรรคบุตร
สมาชิกสภา อบต.เมืองแคน เขตเลือกตั้งที่ 12