ดงลิงลือเลื่อง เมืองบั้งไฟโบราณ กล่าวขานหอมกระเทียมดี มีข้าวหอมมะลิสวย รวยพริกรสเด็ด เห็ดดงภูลอย

โทร : 045-826237

                 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน ได้จัดทำโครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ในเขตพื้นที่ตำบลเมืองแคน ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน - 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ในชุมชน/หมู่บ้าน ทั้ง 14 หมู่บ้าน โรงเรียน วัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองแคน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน ตามแผนการฉีดพ่นและดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันพื้นที่ตำบลเมืองแคน เพื่อป้องกันและกำจัดยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้และวิธีการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการตระหนักถึงปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และป้องกันและระงับโรคติดต่ออันจะเกิดขึ้นแก่ประชาชน