ดงลิงลือเลื่อง เมืองบั้งไฟโบราณ กล่าวขานหอมกระเทียมดี มีข้าวหอมมะลิสวย รวยพริกรสเด็ด เห็ดดงภูลอย

โทร : 045-826237

thb 1516792116 1291602651 admin 1
นายสำนัก ปูพบุญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน
icon Phone circle zpsbt3frfu1 สายด่วนนายก : 097-332-6179

 

 thb 1516792331 2
นายอัมพร กตะศิลา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน
icon Phone circle zpsbt3frfu1 สายด่วนรองนายก : 064-5255-599

 thb 1516792551 3
นายบุญสืบ พาหา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน
icon Phone circle zpsbt3frfu1 สายด่วนรองนายก : 081-389-2401

 

thb 1573716648 เลขา
นายบุญเลื่อน ปูพบุญ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน
icon Phone circle zpsbt3frfu1 สายด่วนเลขาฯ : 063-030-9234