ดงลิงลือเลื่อง เมืองบั้งไฟโบราณ กล่าวขานหอมกระเทียมดี มีข้าวหอมมะลิสวย รวยพริกรสเด็ด เห็ดดงภูลอย

โทร : 045-826237

                องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน ดำเนินการจัดกิจกรรม "รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา" เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

              1. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด

              2. เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโดยใช้คุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน

              3. เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการกับชุมชน ในการร่วมกันต่อต้านยาเสพติด