ดงลิงลือเลื่อง เมืองบั้งไฟโบราณ กล่าวขานหอมกระเทียมดี มีข้าวหอมมะลิสวย รวยพริกรสเด็ด เห็ดดงภูลอย

โทร : 045-826237

                องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน ดำเนินการจัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเมืองแคน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซึ่งชมรมผู้สูงอายุตำบลเมืองแคนได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน เพื่อเป็นการให้ความสำคัญแก่ผู้สูงอายุ ให้เป็นบุคลากรที่มีคุณค่า เป็นแบบอย่างของการดำเนินชีวิตที่ลูกหลานควรจะได้เรียนรู้ สั่งสมเรื่องราวต่าง ๆ ที่มากด้วยประสบการณ์และภูมิปัญญา ได้แสดงศักยภาพและภูมิปัญญาต่อสังคม สามารถสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมได้อย่างเปี่ยมล้น และเพื่อเป็นการต่อยอดแนวความคิดให้เป็นรูปธรรม จึงขอจัดตั้ง “โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลเมืองแคน” ขึ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดังปณิธานที่ว่า “ กินอิ่ม  นอนอุ่น  สุขใจ  ปลอดภัยจากโรคและอุบัติภัย”  มีประชากรวัยผู้สูงอายุตำบลเมืองแคนเข้าร่วมโครงการ โดยจัดขึ้น ระว่างวันที่ 3 พฤษภาคม  ถึง วันที่ 21 มิถุนายน 2567 ทุกวันศุกร์ มีกิจกรรมหลากหลาย ตามแผนการสอนในแต่ละอาทิตย์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ