ดงลิงลือเลื่อง เมืองบั้งไฟโบราณ กล่าวขานหอมกระเทียมดี มีข้าวหอมมะลิสวย รวยพริกรสเด็ด เห็ดดงภูลอย

โทร : 045-826237

                องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลเมืองแคน จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพสานตะกร้าหวายเทียมในกลุ่มผู้ว่างงานและผู้สูงอายุ เพื่อได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้ทุกกลุ่มวัยมีบทบาทในการมีส่วนร่วมพัฒนาสถาบันครอบครัว โดยเฉพาะผู้สูงอายุให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตใจที่ดี ไม่ให้เป็นภาระแก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม ให้ผู้สูงอายุอยู่ในสังคมอย่างปกติและมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่อย่างมีคุณค่า สามารถทำประโยชน์ให้แก่สังคมได้อย่างมีความสุข และสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 42 คน ดำเนินการจัดโครงการ 2 วัน คือวันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมร่มแคน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน