ดงลิงลือเลื่อง เมืองบั้งไฟโบราณ กล่าวขานหอมกระเทียมดี มีข้าวหอมมะลิสวย รวยพริกรสเด็ด เห็ดดงภูลอย

โทร : 045-826237

        วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน โดย นายสำนัก ปูพบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน นายฉวี รัตนะวัน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567 เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของต้นไม้ และช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ