ดงลิงลือเลื่อง เมืองบั้งไฟโบราณ กล่าวขานหอมกระเทียมดี มีข้าวหอมมะลิสวย รวยพริกรสเด็ด เห็ดดงภูลอย

โทร : 045-826237

          วันที่ 26 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน นำโดย นายสำนัก ปูพบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน ร่วมกับคณะทำงานธนาคารขยะบ้านยาง หมู่ที่ 6 นำโดย นายทำนอง สิงห์คำ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 จัดกิจกรรมการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) จังหวัดศรีสะเกษ
          ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้ง แนวทางการขับเคลื่อนธนาคารขยะ และกำหนดให้มีการ Kick-off การขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมกัน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 โดยให้จังหวัดและอำเภอดำเนินการขับเคลื่อนธนาคารขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดระบบจัดการ และกำจัดขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยภายใต้หลักการ 3Rs คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ พร้อมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลไปจำหน่ายเพื่อให้มีรายได้กลับคืนสู่ชุมชน ที่บ้านยาง หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองแคน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เป็นหมู่บ้านที่ประสบความสำเร็จในการจัดทำธนาคารขยะของจังหวัดศรีสะเกษ
          โดยมีนางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รอง.ผวจ.นายกนก ชิยางคบุตร ผอ.ทสจ.ศก นางสรินนา กฤษณะคุปต์ ผอ.กม.รกท.ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ นายสุพิชัย หล่าสกุล ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ นายศราวุธ ทรงโฉม นายอำเภอราษีไศล นางสาวเจษฏาภรณ์ ยาหอม ท้องถิ่นอำเภอราษีไศล หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัด อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนบ้านยาง หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองแคน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีการดำเนินการจัดตั้งกองทุนธนาคารขยะตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบัน มีการช่วยเหลือฌาปนกิจศพสมาชิกรวมแล้ว กว่า 4 ล้านบาท และมีเงินคงเหลือในบัญชีธนาคารขยะตำบลกว่า 2 แสนบาท