ดงลิงลือเลื่อง เมืองบั้งไฟโบราณ กล่าวขานหอมกระเทียมดี มีข้าวหอมมะลิสวย รวยพริกรสเด็ด เห็ดดงภูลอย

โทร : 045-826237

          วันที่ 9 - 23 เมษายน พ.ศ. 2567  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน โดยนายสำนัก ปูพบุญ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน  ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในพื้นที่ตำบลเมืองแคน ทั้ง 14 หมู่บ้าน

          โดยวัตถุประสงค์ เพื่อป้องโรคพิษสุนัขบ้า และเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนในเขตตำบลเมืองแคนได้ตระหนักถึงอันตรายของการเกิดโรค และความสำคัญของการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกต้อง เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสัตว์ รักสัตว์ให้ถูกวิธีและเป็นการลดความเสี่ยงของประชาชนจากการถูกสัตว์เลี้ยงที่สงสัยหรือเป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัด และป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้ต่อไป