ดงลิงลือเลื่อง เมืองบั้งไฟโบราณ กล่าวขานหอมกระเทียมดี มีข้าวหอมมะลิสวย รวยพริกรสเด็ด เห็ดดงภูลอย

โทร : 045-826237

          วันที่ 11 เมษายน 2567 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน โดย นายฉวี รัตนวัน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. การรายงาน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
2. ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
3. การขออนุมัติดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามมาตรการฯ
4. การใช้จ่ายเงินสะสมตามโครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม
5. การพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
6. การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน ในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
7. การพิจารณาเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงคำประกอบงบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
8. การพิจารณากำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2567 
และสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2568 (สมัยแรก)