ดงลิงลือเลื่อง เมืองบั้งไฟโบราณ กล่าวขานหอมกระเทียมดี มีข้าวหอมมะลิสวย รวยพริกรสเด็ด เห็ดดงภูลอย

โทร : 045-826237

          วันที่ 31 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน โดย นายสำนัก ปูพบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานธนาคารขยะฯ ตำบลเมืองแคน นำโดย นายอนุชา เรืองอมรวิวัฒน์ นายอำเภอราษีไศล พร้อมด้วย นางสาวเจษฎาภรณ์ ยาหอม ท้องถิ่นอำเภอราษีไศล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะของประเทศ (พ.ศ. 2565 - 2570) และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะโดยการคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรึไซเคิลได้ไปขายเพื่อสร้างรายได้ และพัฒนาสู่การจัดตั้งธนาคารขยะเพื่อเป็นสถานที่รวบรวมและรับซื้อขยะรีไซเคิลจากประชาชน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและนำรายได้ไปจัดสวัสดิการสังคมในรูปแบบต่างๆ