ดงลิงลือเลื่อง เมืองบั้งไฟโบราณ กล่าวขานหอมกระเทียมดี มีข้าวหอมมะลิสวย รวยพริกรสเด็ด เห็ดดงภูลอย

โทร : 045-826237

          วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน โดย นายสำนัก ปูพบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน ร่วมกับ นางเบ็ญจพรรณ ภูผาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาง จัดโครงการอบรมให้ความรู้และป้องกันสิ่งเสพติดในสถานศึกษาและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ได้รับรู้และรับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด เพื่อสร้างผู้นำเยาวชนในการต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายจิตใจให้กับเยาวชนไม่ตก เป็นทาสของอบายมุข เพื่อให้เยาวชนแกนนำได้ทำกิจกรรมร่วมกันอันจะก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม