ดงลิงลือเลื่อง เมืองบั้งไฟโบราณ กล่าวขานหอมกระเทียมดี มีข้าวหอมมะลิสวย รวยพริกรสเด็ด เห็ดดงภูลอย

โทร : 045-826237

          วันที่ 4 สิงหาคม 2566 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน โดย นายฉวี รัตนวัน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อพิจารณารายละเอียดประมาณการรายรับรายจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567