ดงลิงลือเลื่อง เมืองบั้งไฟโบราณ กล่าวขานหอมกระเทียมดี มีข้าวหอมมะลิสวย รวยพริกรสเด็ด เห็ดดงภูลอย

โทร : 045-826237

                วันที่ 3 - 6 เดือนเมษายน พ.ศ.2566 ธนาคารออมสิน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน จัดกิจกรรมออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อให้สมาชิกชุมชนที่สนใจ และมุ่งมั่นที่จะนำไปประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ ลดรายจ่าย ให้กับครอบครัว ณ ห้องประชุมร่มแคน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน