ดงลิงลือเลื่อง เมืองบั้งไฟโบราณ กล่าวขานหอมกระเทียมดี มีข้าวหอมมะลิสวย รวยพริกรสเด็ด เห็ดดงภูลอย

โทร : 045-826237

        วันที่ 22 กันยายน 2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคนจัดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคนพิจารณาข้อราชการต่างๆ