ดงลิงลือเลื่อง เมืองบั้งไฟโบราณ กล่าวขานหอมกระเทียมดี มีข้าวหอมมะลิสวย รวยพริกรสเด็ด เห็ดดงภูลอย

โทร : 045-826237

        วันที่ 20 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน โดย นายสำนัก ปูพบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน จัดกิจกรรมออกให้ความรู้ "แยกก่อนทิ้ง, ลด ละ เลิกใช้พลาสติกและโฟม, การทำถังขยะเปียกครัวเรือน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนตำบลเมืองแคนมีความตระหนักถึงปัญหาของขยะมูลฝอยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะในครัวเรือน