ดงลิงลือเลื่อง เมืองบั้งไฟโบราณ กล่าวขานหอมกระเทียมดี มีข้าวหอมมะลิสวย รวยพริกรสเด็ด เห็ดดงภูลอย

โทร : 045-826237

        วันที่ 25-26 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน โดย นายสำนัก ปูพบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและทัศนศึกษาดูงานให้แก่คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 "เพื่อการพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการจัดการชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดความยั่งยืน"