ดงลิงลือเลื่อง เมืองบั้งไฟโบราณ กล่าวขานหอมกระเทียมดี มีข้าวหอมมะลิสวย รวยพริกรสเด็ด เห็ดดงภูลอย

โทร : 045-826237

1. อาณาเขต

       ทิศเหนือ          ติดต่อกับอำเภอค้อวัง  จังหวัดยโสธร

       ทิศใต้              ติดต่อกับตำบลหนองอึ่ง  อำเภอราษีไศล

       ทิศตะวันออก    ติดต่อกับตำบลไผ่ ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล

       ทิศตะวันตก      ติดต่อกับตำบลเมืองคง  ตำบลหว้านคำ อำเภอราษีไศล

 

2. จำนวนครัวเรือนและประชากร

หมู่ที่  /  บ้าน

จำนวน

ครัวเรือน

 จำนวนประชากร

ชาย

หญิง

รวม

1.  บ้านเมืองแคน

184

342

350

692

2.  บ้านแสง

117

200

206

406

3.  บ้านแคนน้อย

98

181

193

374

4.  บ้านดวนน้อย

88

242

202

444

5.  บ้านหนองปลาดุก

78

155

143

298

6.  บ้านยาง

162

323

309

632

7.  บ้านยาง

187

367

398

765

8.  บ้านยางน้อย

52

111

104

215

9.  บ้านแสง

168

355

368

723

10.  บ้านยาง

125

236

258

494

11.  บ้านเมืองแคน

116

223

226

449

12.  บ้านแคนคำ

89

231

207

420

13.  บ้านดอนโมง

61

140

149

289

14.  บ้านหนองเลา

63

148

171

319

รวม

1,598

3,236

3,284

6,520

 

     ข้อมูล  ณ  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2556

     ที่มา :  สำนักทะเบียนอำเภอราษีไศล