ดงลิงลือเลื่อง เมืองบั้งไฟโบราณ กล่าวขานหอมกระเทียมดี มีข้าวหอมมะลิสวย รวยพริกรสเด็ด เห็ดดงภูลอย

โทร : 045-826237

1. วัตถุประสงค์
1.1  คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขและสังคมมีธรรมาภิบาล
1.2  คนชุมชนและสังคมมีความพร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงและอยู่กับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นสุข
1.3  เศรษฐกิจสังคมและการเมืองมีความมั่นคงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์ประเทศมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

2. เป้าหมายหลัก
เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ซึ่งจะมีการกำหนดเป้าหมายเชิงตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรมในขั้นตอนต่อไปของการจัดทำร่างรายละเอียดของแผนฯ ได้แก่
2.1  สังคมไทยมีความสงบสุขอย่างมีธรรมาภิบาล
2.2  ประชากรไทยทุกคนมีหลักประกันทางสังคมที่มีคุณภาพ
2.3  โครงสร้างเศรษฐกิจมีความสมดุลเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้
2.4  ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
2.5  ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น