ดงลิงลือเลื่อง เมืองบั้งไฟโบราณ กล่าวขานหอมกระเทียมดี มีข้าวหอมมะลิสวย รวยพริกรสเด็ด เห็ดดงภูลอย

โทร : 045-826237

วิสัยทัศน์ตำบล

"ชุมชนน่าอยู่ มีความเข้มแข็ง เศรษฐกิจดี คนมีคุณภาพ
การบริหารจัดการดีแบบมีส่วนร่วม สิ่งแวดล้อมดี"

 


คำขวัญตำบล

"ดงลิงลือเลื่อง เมืองบั้งไฟโบราณ กล่าวขานหอมกระเทียมดี
มีข้าวหอมมะลิสวย รวยพริกรสเด็ด เห็ดดงภูลอย"