ดงลิงลือเลื่อง เมืองบั้งไฟโบราณ กล่าวขานหอมกระเทียมดี มีข้าวหอมมะลิสวย รวยพริกรสเด็ด เห็ดดงภูลอย

โทร : 045-826237

อำนาจหน้าที่ อบต. และหน้าที่ส่วนงาน

อํานาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

1. มีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)

2. ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ดังต่อไปนี้ (มาตรา 67)

1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำ และทางบก
2) การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ
7) คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจํา เป็นและสมควร

3. ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตําบลอาจจัดกิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ดังต่อไปนี้ (มาตรา 68)

1) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
2) ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
3) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
4) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
7) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
12) การท่องเที่ยว
13) การผังเมือง

4. การดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรมหรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะดําเนินกิจการใดๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตําบลต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตําบลทราบล่วงหน้าตามสมควร หากองค์การบริหารส่วนตําบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดํา เนินกิจการดังกล่าว ให้นํา ความเห็นขององค์การบริหารส่วนตําบลไปประกอบการพิจารณาดําเนินกิจการนั้นด้วย (มาตรา 69)

5. การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล การจัดทํางบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกํา หนด (มาตรา 69/1)

6. มีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดํา เนินกิจการของทางราชการในตําบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ (มาตรา 70)

7. ออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล เพื่อใช้บังคับในตําบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลในการนี้จะกํา หนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกํา หนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กํา หนดโทษปรับเกิน 1,000 บาท เว้นแต่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น (มาตรา 71)

8. อาจขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไปดํา รงตํา แหน่งหรือปฏิบัติกิจการขององค์การบริหารส่วนตํา บลเป็นการชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม (มาตรา 72)

9. อาจทํา กิจกรรมนอกเขตองค์การบริหารส่วนตําบล หรือร่วมกับสภาตําบล องค์การบริหารส่วนตําบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทํากิจกรรมร่วมกันได้ (มาตรา 73)

 

อํานาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549

1. มีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (มาตรา 16)

1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

2) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ

4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ

5) การสาธารณูปการ

6) การส่งเสริม การฝึกและการประกอบอาชีพ

7) การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน

8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว

9) การจัดการศึกษา

10) การสังคมส่งเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส

11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

13) การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

14) การส่งเสริมกีฬา

15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

16) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

18) การกํา จัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำ เสีย

19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล

20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณสถานอื่น ๆ

24) การจัดการ การบํารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

25) การผังเมือง

26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ

28) การควบคุมอาคาร

29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

30) การักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องที่ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด

2. อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลตาม ข้อ 1 ต้องดําเนินตาม "แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนและการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"

 

อํานาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น

หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

1. หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (มาตรา 4)

2. หน้าที่และอํานาจการจัดการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิด

ชอบในการจัดการเลือกตั้ง หรือจัดการเลือกตั้งเอง หรือมอบหมายให้หน่วยงานอื่นของรัฐซึ่งมิใช่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการแทน (มาตรา 5)

3. การประกาศให้มีการเลือกตั้ง เมื่อมีกรณีที่ต้องมีการเลือกตั้ง ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจํา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดประกาศให้มีการเลือกตั้ง การประกาศต้องอย่างน้อยต้องมีการกําหนด

เรื่อง ดังต่อไปนี้ (มาตรา 12)

1) วันเลือกตั้ง

2) วันรับสมัครเลือกตั้ง ซึ่งให้มีการเริ่มรับสมัครไม่เกิน 10 วัน นับแต่วันประกาศให้มีการเลือกตั้ง และต้องกําหนดวันรับสมัครไม่น้อยกว่า 5 วัน

3) สถานที่รับสมัครเลือกตั้ง

4) จํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่จะมีการเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้ง หรือผู้บริหารท้องถิ่นในเขตเลือกตั้ง

5) จํานวนเขตเลือกตั้ง ซึ่งต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับอําเภอหรือตําบลหรือเขตท้องที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง

6) หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง

4. การดําเนินการเลือกตั้ง

(1) ผู้ดําเนินการเลือกตั้ง กําหนดให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจํา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น โดยมีหน้าที่และอํานาจดังต่อไปนี้ (มาตรา 25)

1) รับสมัครเลือกตั้ง (มาตรา 41)

2) กํา หนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง (มาตรา 23)

3) แต่งตั้งและจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้ง (มาตรา 28)

4) ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและดําเนินการเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (มาตรา 43)

5) ดําเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนน การประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (มาตรา 103 มาตรา 104 และมาตรา 105)

6) ดําเนินการอื่นอันจําเป็นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง (มาตรา 93)

7) กําหนดบัตรปลอมเป็นบัตรเสีย (มาตรา 100)