ดงลิงลือเลื่อง เมืองบั้งไฟโบราณ กล่าวขานหอมกระเทียมดี มีข้าวหอมมะลิสวย รวยพริกรสเด็ด เห็ดดงภูลอย

โทร : 045-826237

 สำนักงาน อบต

                  ตำบลเมืองแคนมีประวัติความเป็นมาตำบลหนึ่งของอำเภอราษีไศล ในจำนวน 13  ตำบล ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอราษีไศล  เดิมราษฎรเป็นชาวเวียงจันทร์  ซึ่งอพยพเข้ามาอาศัยเมื่อประมาณ ปี   พ.ศ. 2338   โดยการชักนำของหลวงตาแสง ตั้งถิ่นครั้งแรกที่บ้านเล้า แต่เนื่องจากบ้านเล้าขาดแหล่งน้ำที่จะใช้อุปโภคบริโภค   จึงได้พากันอพยพราษฎรมาที่บ้านยาง   และบ้านเมืองแคน    ซึ่งบ้านเมืองแคนในอดีตมีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ คือ บึงเม็ก ซึ่งเกิดจากขอมได้เข้ามาอาศัยอยู่ก่อนและได้ทำการขุดลอกปรับปรุงแหล่งน้ำลักษณะเป็นการสร้างคันคูรอบๆ หมู่บ้าน ต่อมาราษฎรได้ช่วยกันบูรณะปรับปรุงแหล่งน้ำดังกล่าว และสร้างบ้านเรือนอาศัยอยู่บริเวณรอบๆแหล่งน้ำ และตั้งชื่อว่า “ บึงเม็ก ” สืบมาจนถึงปัจจุบัน
                  ตำบลเมืองแคนเกิดจากเรียกชื่อต้นไม้ประจำหมู่บ้าน คือ ต้นตะเคียน ซึ่งมีมากในบ้านเมืองแคน จึงนำชื่อต้นตะเคียนทองมาตั้งเป็นชื่อตำบล  ซึ่งคำว่า “ เคียน ”  ภาษาอีสานจะเรียกว่า “ แคน ”  จึงใช้เรียกมาจนถึงปัจจุบัน 
                  
ตำบลเมืองแคน เป็นตำบลหนึ่งใน 13 ตำบลของอำเภอราษีไศล แบ่งการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ 1 บ้านเมืองแคน, หมู่ 2 บ้านแสง, หมู่ 3 บ้านแคนน้อย, หมู่ 4 บ้านดวนน้อย, หมู่ 5 บ้านหนองปลาดุก, หมู่ 6 บ้านยาง, หมู่ 7 บ้านยาง, หมู่ 8 บ้านยางน้อย, หมู่ 9 บ้านแสง, หมู่ 10 บ้านยาง, หมู่ 11 บ้านเมืองแคน, หมู่12 บ้านแคนคำ, หมู่ 13 บ้านดอนโมง, หมู่ 14 บ้านหนองเลา องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540