ดงลิงลือเลื่อง เมืองบั้งไฟโบราณ กล่าวขานหอมกระเทียมดี มีข้าวหอมมะลิสวย รวยพริกรสเด็ด เห็ดดงภูลอย

โทร : 045-826237

        วันที่ 3 สิงหาคม 2564 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ขั้นรับหลักการวาระที่ 1)

1

2

3

4

5

6

7

8

9