ดงลิงลือเลื่อง เมืองบั้งไฟโบราณ กล่าวขานหอมกระเทียมดี มีข้าวหอมมะลิสวย รวยพริกรสเด็ด เห็ดดงภูลอย

โทร : 045-826237

          ด้วยจังหวัดศรีสะเกษแจ้งว่า สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้หน่วยงานภาครัฐ มีการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการเพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้รับบริการ จึงกำหนดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของหน่วยงานภาครัฐ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือสำหรับประชาชนเพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการรับบริการรวมถึงความต้องการ ตลอดจนข้อเสนอแนะประชาชนเกี่ยวกับการปรับปรุงงานบริการภาครัฐโดยมอบหมายให้สถาบันส่งเสริมกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน ๒๕๖๔

          ดังนั้น เพื่อให้การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชนได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงให้บริการประชาชนของภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคนจึงขอเผยแพร่แบบสำรวจออนไลน์ผ่านช่องทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน รายละเอียดตาม QR Code หรือคลิ๊กที่ภาพข้างล่างนี้

m IMG 1545