ดงลิงลือเลื่อง เมืองบั้งไฟโบราณ กล่าวขานหอมกระเทียมดี มีข้าวหอมมะลิสวย รวยพริกรสเด็ด เห็ดดงภูลอย

โทร : 045-826237

           วันที่ 27 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน ออกทำการติดป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ลด ละ เลิกใช้ถุงพลาสติก" , ป้ายจุดรับซื้อขยะรีไซเคิล ธนาคารขยะฯ ตำบลเมืองแคน และป้ายจุดรวบรวมขยะอันตราย

m 01

m 01

m 01

m 01

m 01

m 01

m 01