ดงลิงลือเลื่อง เมืองบั้งไฟโบราณ กล่าวขานหอมกระเทียมดี มีข้าวหอมมะลิสวย รวยพริกรสเด็ด เห็ดดงภูลอย

โทร : 045-826237

       นายสำนัก ปูพบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน ตลอดทั้งหัวหน้าส่วนราชการร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance) เมื่อคราวการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564

m DSC 1667

m DSC 1667