ดงลิงลือเลื่อง เมืองบั้งไฟโบราณ กล่าวขานหอมกระเทียมดี มีข้าวหอมมะลิสวย รวยพริกรสเด็ด เห็ดดงภูลอย

โทร : 045-826237

        วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน จัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน 090425640109042564020904256403090425640409042564050904256406090425640709042564080904256409