ดงลิงลือเลื่อง เมืองบั้งไฟโบราณ กล่าวขานหอมกระเทียมดี มีข้าวหอมมะลิสวย รวยพริกรสเด็ด เห็ดดงภูลอย

โทร : 045-826237

You have no rights to post comments

คอมเมนต์  

+2 #5 ตอบ: ถามตอบ Q&Aadmin 2565-03-15 16:23
อ้างอิง สามารถ:
บุคคลที่เกิดในปีไหน อายุเท่าไหร่ ที่จะต้องมาขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2566 ครับ


บุคคลที่เกิดก่อนวันที่ 2 ก.ย. 2506 ครับ
+2 #4 การฉีดวัคฉีนสมหมาย 2565-03-02 11:23
ปี พ.ศ. 2565 นี้ ทาง อบต.เมืองแคน จะออกดำเนินการฉีดวัคฉีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับ หมา-แมว ในช่วงเดือนไหน
+2 #3 การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุสามารถ 2564-12-27 11:29
บุคคลที่เกิดในปีไหน อายุเท่าไหร่ ที่จะต้องมาขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2566 ครับ
+4 #2 ก่อสร้างอาคาร ต้องยื่นขออนุญาตหรือไม่สามารถ 2564-04-08 11:45
ต้องขออนุญาตครับ โดยไปยื่นแบบ ข.๑ (คำขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาค าร) ที่สำนักงาน อบต./ทต. เขตพื้นที่ที่ท่านจะก่อสร้างครับ พร้อมแนบเอกสารดังนี้
๑) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน
๒) รายการคำนวณ (กรณีที่เป็นอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษหรืออาคารที่ก่อสร้างด้วยวัตถุถาวรและวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่)
๓) หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของเจ้าของอาคาร (กรณีที่ตัวแทนเจ้าของอาคารเป็นผู้ขออนุญาต)
๔) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาตที่ออกให ้ไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)
๕) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ดำ เนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)
๖) หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบและคำนวณ อาคาร พร้อมทั้งสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารที่มีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม แล้วแต่กรณี)
๗) สำเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดิน และหนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของที่ดิน
๘) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน
๙) สำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกร รมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของผู้ควบคุมงา น (เฉพาะกรณีที่เป็นอาคารที่เป็นลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม แล้วแต่กรณี)
๑๐) เอกสารอื่น (ถ้ามี)
+4 #1 กรณีบ้านเรือนได้รับผลกระทบจากวาตภัย เมื่อ 4 เมษายน 2564 มีหลักเกณฑ์หรือระเบียบใดช่วยเหลือผู้ประสบภัยสามารถ 2564-04-08 11:41
ตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลื อผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๓ ครับ

เบื้องต้นตามข้อ ๕.๑ ครับ

๕.๑ ด้านการดำรงชีพ ให้ดำเนินการช่วยเหลือเป็นสิ่งของหรือจ่ายเป็นเงิน โดยคำนึงถึงสภาพและเหตุการณ์ตามความเหมาะสม ดังนี้
๕.๑.๑ ค่าอาหารจัดเลี้ยง วันละไม่เกิน ๓ มื้อ มื้อละไม่เกิน ๕๐ บาท ต่อคน
๕.๑.๒ ค่าถุงยังชีพ ชุดละไม่เกิน ๗๐๐ บาท ต่อครอบครัว
๕.๑.๓ ค่าจัดซื้อหรือจัดหาน้ำสำหรับบริโภคและใช้สอยในที่อย ู่อาศัย เท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็นจนกว่าเหตุการณ์ประสบภัยพิบัติจะเข้าสู ่ภาวะปกติ
๕.๑.๔ ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพเบื้องต้น กรณีที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลังเท่าที่จ่ ายจริงครอบครัวละไม่เกิน ๓,๘๐๐ บาท
๕.๑.๕ ค่าวัสดุซ่อมแชมที่อยู่อาศัยประจำ ซึ่งผู้ประสบภัยพิบัติเป็นเจ้าของที่ได้รับความเสียห าย เท่าที่จ่ายจริงหลังละไม่เกิน ๔๘,๕๐๐ บาท
๕.๓.๖ ค่าวัสดุช่อมแซมหรือสร้างยุ้งข้าว โรงเรือนสำหรับเก็บพืชผลและคอกสัตว์ที่ได้รับความเสี ยหาย เท่าที่จ่ายจริงครอบครัวละไม่เกิน ๕,๗๐๐ บาท
๕.๑.๗ กรณีที่ผู้ประสบภัยพิบัติเช่าบ้านเรือนของผู้อื่น และบ้านเช่าเสียหายจากภัยพิบัติทั้งหลังหรือเสียหายบ างส่วนจนอยู่อาศัยไม่ได้ ให้ช่วยเหลือเป็นค่าเช่าบ้านแก่ผู้ประสบภัยฬิบัติเท่ าที่จ่ายจริงในอัตราครอบครัวละไม่เกินเดือนละ ๑,๘๐๐ บาท เป็นเวลาไม่เกิน ๒ เดือน
๕.๑.๘ ค่าดัดแปลงสถานที่สำหรับเป็นที่พักชั่วคราว เท่าที่จ่ายจริงครอบครัวละไม่เกิน ๒,๕๐๐ บาท หรือค่าผ้าใบหรือผ้าพล าสติกหรือวัสดุอื่น ๆ สำหรับกันแดดกันฝน เท่าที่จ่ายจริงครอบครัวละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท