ดงลิงลือเลื่อง เมืองบั้งไฟโบราณ กล่าวขานหอมกระเทียมดี มีข้าวหอมมะลิสวย รวยพริกรสเด็ด เห็ดดงภูลอย

โทร : 045-826237

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

คอมเมนต์  

+2 #5 การขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด มีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้างสมหญิง 2566-03-01 15:35
admin - ตอบ
1. มีสัญชาติไทย
2. เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ
3. เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
4. อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย คือ สมาชิกครัวเรือนมีรายได้ เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี ทั้งนี้มารดาที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ยังไม่ต้องมา ยื่นคำร้องขอลงทะเบียน ขอรับสิทธิเงิน อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
อ้างอิง
+3 #4 การฉีดวัคฉีนสมหมาย 2565-03-02 11:23
ปี พ.ศ. 2565 นี้ ทาง อบต.เมืองแคน จะออกดำเนินการฉีดวัคฉีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับ หมา-แมว ในช่วงเดือนไหน

admin - ตอบ
ช่วงเดือนพฤษภาคม ครับ
อ้างอิง
+3 #3 การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุสามารถ 2564-12-27 11:29
บุคคลที่เกิดในปีไหน อายุเท่าไหร่ ที่จะต้องมาขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2566 ครับ

admin - ตอบ
บุคคลที่เกิดก่อนวันที่ 2 ก.ย. 2506 ครับ
อ้างอิง
+4 #2 ก่อสร้างอาคาร ต้องยื่นขออนุญาตหรือไม่สามารถ 2564-04-08 11:45
admin - ตอบ
ต้องขออนุญาตครับ โดยไปยื่นแบบ ข.1 (คำขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาค าร) ที่สำนักงาน อบต./ทต. เขตพื้นที่ที่ท่านจะก่อสร้างครับ พร้อมแนบเอกสารดังนี้
1. แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน
2. รายการคำนวณ (กรณีที่เป็นอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษหรืออาคารที่ก่อสร้างด้วยวัตถุถาวรและวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่)
3. หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของเจ้าของอาคาร (กรณีที่ตัวแทนเจ้าของอาคารเป็นผู้ขออนุญาต)
4. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาตที่ออกให ้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)
5. หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ดำ เนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)
6. หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบและคำนวณ อาคาร พร้อมทั้งสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารที่มีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม แล้วแต่กรณี)
7. สำเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดิน และหนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของที่ดิน
8. หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน
9. สำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกร รมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของผู้ควบคุมงา น (เฉพาะกรณีที่เป็นอาคารที่เป็นลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม แล้วแต่กรณี)
10. เอกสารอื่น (ถ้ามี)
อ้างอิง
+4 #1 กรณีบ้านเรือนได้รับผลกระทบจากวาตภัย เมื่อ 4 เมษายน 2564 มีหลักเกณฑ์หรือระเบียบใดช่วยเหลือผู้ประสบภัยสามารถ 2564-04-08 11:41
admin - ตอบ
ตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 ครับ

เบื้องต้นตามข้อ 5.1 ครับ

5.1 ด้านการดำรงชีพ ให้ดำเนินการช่วยเหลือเป็นสิ่งของหรือจ่ายเป็นเงิน โดยคำนึงถึงสภาพและเหตุการณ์ตามความเหมาะสม ดังนี้
5.1.1 ค่าอาหารจัดเลี้ยง วันละไม่เกิน 3 มื้อ มื้อละไม่เกิน 50 บาท ต่อคน
5.1.2 ค่าถุงยังชีพ ชุดละไม่เกิน 700 บาท ต่อครอบครัว
5.1.3 ค่าจัดซื้อหรือจัดหาน้ำสำหรับบริโภคและใช้สอยในที่อย ู่อาศัย เท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็นจนกว่าเหตุการณ์ประสบภัยพิบัติจะเข้าสู ่ภาวะปกติ
5.1.4 ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพเบื้องต้น กรณีที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลังเท่าที่จ่ ายจริงครอบครัวละไม่เกิน 3,800 บาท
5.1.5 ค่าวัสดุซ่อมแชมที่อยู่อาศัยประจำ ซึ่งผู้ประสบภัยพิบัติเป็นเจ้าของที่ได้รับความเสียห าย เท่าที่จ่ายจริงหลังละไม่เกิน 48,500 บาท
5.1.6 ค่าวัสดุช่อมแซมหรือสร้างยุ้งข้าว โรงเรือนสำหรับเก็บพืชผลและคอกสัตว์ที่ได้รับความเสี ยหาย เท่าที่จ่ายจริงครอบครัวละไม่เกิน 5,700 บาท
5.1.7 กรณีที่ผู้ประสบภัยพิบัติเช่าบ้านเรือนของผู้อื่น และบ้านเช่าเสียหายจากภัยพิบัติทั้งหลังหรือเสียหายบ างส่วนจนอยู่อาศัยไม่ได้ ให้ช่วยเหลือเป็นค่าเช่าบ้านแก่ผู้ประสบภัยพิบัติเท่ าที่จ่ายจริงในอัตราครอบครัวละไม่เกินเดือนละ 1,800 บาท เป็นเวลาไม่เกิน 2 เดือน
5.1.8 ค่าดัดแปลงสถานที่สำหรับเป็นที่พักชั่วคราว เท่าที่จ่ายจริงครอบครัวละไม่เกิน 2,500 บาท หรือค่าผ้าใบหรือผ้าพล าสติกหรือวัสดุอื่น ๆ สำหรับกันแดดกันฝน เท่าที่จ่ายจริงครอบครัวละไม่เกิน 1,000 บาท
อ้างอิง